Νομοθεσία

 • Νόμος 4672/2020 (ΦΕΚ 48Α’). Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/2020/a/fek_a_48_2020.pdf&t=bfef9d9a28d876186ea36ee9e6a884c6
 • Νόμος 4591/2019 (ΦΕΚ 19Α’) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017. https://www.e-nomothesia.gr/kat-epikoinonies-telepikoinonies-telephonia/nomos-4591-2019-phek-19a-12-2-2019.html
 • Νόμος 4488/2017 (ΦΕΚ 137Α’), Μέρος Δ’,  Άρθρο 59 -75: Κατευθυντήριες-οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/2017/a/fek_a_137_2017.pdf&t=37cb5ea2dc28e3d0d4b8e543638435f5
 • Νόμος 4452/2017 (ΦΕΚ 17Α’), άρθρο 13, Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άρθρο 4 παράγραφος ια: Ρύθμιση θεμάτων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας. https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/nomos-4452-2017-phek-17a15-2-2017.html
 • Nόμος 4283/2014 (ΦΕΚ 189Α’), Άρθρο 7 Διευκόλυνση πρόσβασης ατόμων με αναπηρία στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Νόμος 3794/2009 (ΦΕΚ 156 A’), άρθρο 35 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/tritobathmia-ekpaideuse/n-3794-2009.html
 • Νόμος 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις, άρθρο 34, άρθρο 39, παράγραφος 24, Θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Εισαγωγή ΑμεΑ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και μεταφορά θέσεων εισαγωγής σε ΑΕΙ https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/75831/nomos-4186-2013
 • Νόμος 4218/2013 (ΦΕΚ 268 Α’), άρθρο 6, παράγραφος 2, Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πασχόντων από σοβαρές παθήσεις https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/78498/nomos-4218-2013
 • Νόμος 4074/2012 (ΦΕΚ 88Α’) Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. https://www.e-nomothesia.gr/diethneis-sunthekes/nomos-4074-2012-fek-88a-11-4-2012.html
 • ΝΟΜΟΣ 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216 30.9.2011) Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Άρθρο 1, Ορισμός Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων https://www.e-nomothesia.gr/kat-epikheireseis/n-4019-2011.html
 • Νόμος 4009/2011 (ΦΕΚ 196Α’) Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, Άρθρο 9 παρ. ιστ, άρθρο 33, εδάφιο 3 & 8, άρθρο 36 παρ. 1β, άρθρο 52 παρ.1 https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/120922/nomos-4009-2011
 • Νόμος 3549/2007 (ΦΕΚ 69Α’), άρθρο 12, παράγραφος 1 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Υπηρεσίες στήριξης. https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/151877/nomos-3549-2007
 • Νόμος 3304/2005 (ΦΕΚ 16Α) Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/164521/nomos-3304-2005