Οι Υπηρεσίες μας

Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας

Καταγραφή και αντιμετώπιση των αναγκών των φοιτητών, επίλυση των προβλημάτων τους και ενδυνάμωση τους.

Γραφείο Ψυχολογικής Στήριξης

Παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης φοιτητών, διάγνωση και θεραπευτικές υπηρεσίες.

Γραφείο Ιατρικής Στήριξης

Υποστήριξη φοιτητών με αναπηρία, ιδιαίτερα εκείνων με κινητικά προβλήματα ή με προσωρινά μυοσκελετικά προβλήματα.

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας μέσω δικτύωσης και συνεργασίας με επιχειρήσεις, εργοδοτικούς φορείς και την ευρύτερη κοινωνία.

Υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία

Υποστήριξη φοιτητών με στόχο την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στην Εκπαιδευτική Διαδικασία.

Μονάδα Ψηφιακής Προσβασιμότητας

Παροχή υπηρεσιών που καθιστούν το πληροφοριακό και εκπαιδευτικό υλικό προσβάσιμο από όλους τους φοιτητές.

Μετακίνηση Φοιτητών με Αναπηρία

Μετακίνηση φοιτητών με Αναπηρία, με ειδικά διαμορφωμένο όχημα, από και προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα.

Υποτροφίες οικονομικής ενίσχυσης

Χορήγηση ετήσιων υποτροφιών οικονομικής ενίσχυσης σε προπτυχιακούς φοιτητές ύψους 3.000 €.

Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για απόκτηση βασικών γνώσεων σε θέματα στήριξης και προσέγγισης φοιτητών ΕΚΟ.

Εθελοντικό Δίκτυο

Ύπαρξη εθελοντικού δικτύου με διάφορες ομάδες για την υποστήριξη των υπηρεσιών της Κοινωνικής Μέριμνας.