Επαγγελματική Συμβουλευτική

Ο Επαγγελματικός Σύμβουλος απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών  και αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, μέσω της ανάπτυξης διαύλων επικοινωνίας, δικτύωσης και συνεργασίας με τις επιχειρήσεις, τους εργοδοτικούς φορείς και την ευρύτερη κοινωνία.

Πιο συγκεκριμένα, ο σύμβουλος διοργανώνει και υλοποιεί εκδηλώσεις σε συνεργασία με φορείς και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εξειδικευμένη πληροφόρηση για τον σχεδιασμό και την κατάλληλη προετοιμασία της σταδιοδρομίας των φοιτητών και των αποφοίτων.

Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στην παροχή ίσων ευκαιριών σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες φοιτητών και αποφοίτων με στόχο την ομαλή ένταξη τους στην εκπαιδευτική κοινότητα, την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους και την ισότιμη  πρόσβαση τους στην αγορά εργασίας.

Η υποστήριξη των φοιτητών του Πανεπιστημίου καθώς και εκείνων που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ) αποτελεί αναγκαιότητα, ιδιαίτερα σήμερα με δεδομένη την πολυδιάστατη οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις που αυτή επιφέρει σε εκπαιδευτικό, εργασιακό και κοινωνικό επίπεδο. Η επαγγελματική συμβουλευτική έχει στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές στην αντιμετώπιση προβλημάτων τα οποία σχετίζονται με την επαγγελματική επιλογή, την επαγγελματική ανάπτυξη και την προσαρμογή στο χώρο εργασίας.

Όσον αφορά συγκεκριμένα τη μεθοδολογία της συμβουλευτικής, το επίκεντρο πρέπει να είναι το άτομο ως πρόσωπο και ο σκοπός της διαδικασίας η ενίσχυση των δυναμικών του προσώπου. Η προσέγγιση αυτή διευκολύνει τους συμβουλευμένους να γίνουν κύριος του εαυτού τους και να μάθουν τη στρατηγική με την οποία μπορεί να το καταφέρουν. Αποτελεί, ουσιαστικά, μια μορφή παρέμβασης που στοχεύει στην ενίσχυση των ατόμων στα ποικίλα στάδια επαγγελματικής ανάπτυξης και στην ενδυνάμωσή τους, για να παίρνουν αποτελεσματικές αποφάσεις.

Ο Επαγγελματικός Σύμβουλος παρέχει:

  • Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και άμεσης υποστήριξης στους φοιτητές ως προς τις σπουδές τους (ατομική και ομαδική συμβουλευτική, τηλεσυμβουλευτική, υποστήριξη φοιτητών με αναπηρία)
  • Ανίχνευση ικανοτήτων, ενδιαφερόντων και προσωπικών χαρακτηριστικών
  • Ενημέρωση για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές
  • Ενημέρωση για υποτροφίες και ERASMUS
  • Τεχνικές εύρεσης εργασίας και διαχείριση σταδιοδρομίας
  • Ενημέρωση για θέσεις εργασίας
  • Οργάνωση χρόνου συγγραφής πτυχιακής μελέτης
  • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος
  • Τεχνικές παρουσίασης σε συνέντευξη επιλογής

*Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και διατηρούν απόλυτα το προσωπικό απόρρητο τηρώντας τις κείμενες νομοθεσίες (GDPR)

Πληροφορίες επικοινωνίας

Ωράριο λειτουργίας: 11:00 – 19:00 καθημερινά
Τηλέφωνο: 2610.969696
E-mail: socialwelfare@upatras.gr