Υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία

Η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου με στόχο την παροχή ίσων ευκαιριών στους φοιτητές αλλά και την εξασφάλιση προσβασιμότητας στο σύνολο της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας παρέχει ένα ευρύ δίκτυο υπηρεσιών:

  1. Επικοινωνία- Συνεργασία με τα Τμήματα του Πανεπιστημίου
    Με σκοπό την υποστήριξη των φοιτητών, η Κοινωνική Μέριμνα και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών δημιούργησαν Τριμελείς Επιτροπές Κοινωνικής Μέριμνας που αποτελούνται από μέλη ΔΕΠ και διοικητικό προσωπικό του κάθε τμήματος. Για οποιαδήποτε ανάγκη- δυσκολία προκύπτει στην ακαδημαϊκή πορεία οι τριμελείς Επιτροπές συνεργάζονται με την Κοινωνική Μέριμνα για την εξεύρεση πιθανών λύσεων σε δυσκολίες που προκύπτουν αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία.
  2. Εξατομικευμένα Σχέδια Δράσης
    Σε περίπτωση που οι Φοιτητές παρουσιάζουν δυσκολίες στην Εκπαιδευτική Διαδικασία λόγω Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (Δυσλεξία, ΔΕΠΥ, ΔΑΦ κ.α) ή ψυχοκοινωνικών δυσκολιών μπορούν να απευθυνθούν στην Κοινωνική Μέριμνα με σκοπό την καταγραφή αναγκών και τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου προγράμματος προσαρμοσμένο στις εκάστοτε ανάγκες. Το εξατομικευμένο πρόγραμμα δημιουργείται από το Επιστημονικό Προσωπικό της Κοινωνικής Μέριμνας σε συνεργασία με τον/την Φοιτητή/τρια.