Εθελοντικό Δίκτυο

Η Κοινωνική Μέριμνα έχει ως στόχο την ομαλή ενσωμάτωση όλων των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Καθώς η φύση της παραπάνω στοχοθεσίας είναι κατά βάση κοινωνική και πολύπλευρη, δεν θα μπορούσαμε – και δεν θα θέλαμε – να μην έχουμε ένα ισχυρό και ενεργό εθελοντικό δίκτυο από μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, αρωγούς στη δράση μας.
Το Εθελοντικό μας Δίκτυο είναι ευρύ και αποτελείται από διάφορες Ομάδες με διαφορετικές αρμοδιότητες:

Γράφημα Εθελοντών

  • Ομάδα Υποστήριξης Φοιτητών ΕΚΟ: Στην ομάδα αυτή, οι εθελοντές παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε φοιτητές που προέρχονται από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. Συγκεκριμένα ενημερώνουν τους φοιτητές για τις παροχές της Κοινωνικής Μέριμνας και τους υποστηρίζουν όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης και προσαρμογής. Παρέχουν εκπαιδευτική υποστήριξη όταν υπάρχει δυσκολία στην παρακολούθηση των μαθημάτων, στη συγγραφή εργασιών κ.α. και διευθετούν τυχόν δυσκολίες στην καθημερινότητα. Συμμετέχουν τέλος στη δικτύωση της Δράσης και στην ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Για κάθε Τμήμα/ Σχολή θα ορίζεται ένας υπεύθυνος φοιτητής ο οποίος θα συμβάλλει στη δημιουργία κατάλληλης επικοινωνίας μεταξύ των φοιτητών ΕΚΟ και των διδασκόντων.
  • Ομάδα προσωπικών συνοδών βοηθών: Στην ομάδα αυτή, οι εθελοντές υποστηρίζουν κυρίως φοιτητές με αναπηρία (τύφλωση, κώφωση, κινητική αναπηρία), ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση τους σε όλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες.
  • Ομάδα Υποστήριξης στην Ψηφιακή Προσβασιμότητα: Στην ομάδα αυτή, οι εθελοντές αξιοποιούν τις υποστηρικτικές τεχνολογίες της Μονάδας Ψηφιακής Προσβασιμότητας που βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, με στόχο τη διαμόρφωση κειμένων, ακαδημαϊκών συγγραμμάτων και σημειώσεων σε μορφές προσβάσιμες από ΑμεΑ, όπως για παράδειγμα, μετατροπή έντυπου υλικού σε ηχητικό για άτομα με προβλήματα όρασης, μετατροπή ηχητικού υλικού σε έντυπη μορφή για άτομα με προβλήματα ακοής, επιμέλεια έντυπου υλικού για τη μετέπειτα μετατροπή του σε γραφή braille. Επίσης, υποστηρίζουν και την ψηφιακή διάχυση και αποτύπωση του προγράμματος.
  • Ομάδα κοινωνικών και αθλητικών δράσεων: Στην ομάδα αυτή, οι εθελοντές συμμετέχουν/ διοργανώνουν δράσεις μαζικού αθλητισμού στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο καθώς και σε κοινωνικές/ πολιτιστικές εκδηλώσεις με στόχο την ενσωμάτωση των φοιτητών με αναπηρία/ φοιτητών που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα.
  • Ομάδα κοινωνικών δράσεων / υποστήριξη εκδηλώσεων: Σε αυτή την ομάδα, οι εθελοντές υποστηρίζουν με την παρουσία τους τις εκδηλώσεις / ημερίδες / δράσεις που διοργανώνει η ομάδα εργασίας ΕΚΟ. Συμμετέχουν στις δράσεις ενημέρωσης της Πανεπιστημιακής και ευρύτερης Κοινότητας και διαχέουν το ενημερωτικό υλικό της Πράξης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εθελοντικό Δίκτυο της Δράσης μπορείς να βρεις στον Κανονισμός Εθελοντών Κοινωνικής Μέριμνας