Υποτροφίες Οικονομικής Ενίσχυσης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

Αφίσα για προκήρυξη υποτροφιών
Η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών, στα πλαίσια της δράσης της για την ενίσχυση των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων, προκηρύσσει  για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 43 ετήσιες υποτροφίες για προπτυχιακούς φοιτητές.

Η οικονομική ενίσχυση αποσκοπεί στη διασφάλιση της ισότιμης  συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ), με απώτερο στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Η κάθε υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 3000 € και παρέχεται για διάστημα 12 μηνών.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάσει εισοδηματικών, κοινωνικών κριτηρίων και  ακαδημαϊκής επίδοσης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποτροφίας έχουν οι Έλληνες και αλλοδαποί φοιτητές και φοιτήτριες όλων των Τμημάτων και Σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • Δεν λαμβάνουν καθ’  όλη  διάρκεια  του  προγράμματος  υποτροφία  άλλου  δημόσιου  ή ιδιωτικού φορέα για οποιαδήποτε αιτία.
  • Δεν είναι πτυχιούχοι ελληνικού ή αλλοδαπού ΑΕΙ/ΤΕΙ.
  • Έχουν επιτύχει στο πενήντα τοις εκατό (50%) των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2019‐2020, πλην των πρωτοετών.

Η λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων είναι στις 22 Απριλίου 2021.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Ενιαίο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων – Προτάσεων της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο https://uproskliseis.upatras.gr/job/81066-e-y-m-maragkos-07-04-2021/

Για περισσότερες πληροφορίες, για τον τρόπο μοριοδότησης, για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και για τον τρόπο υποβολής αίτησης μπορείτε να δείτε το παρακάτω έγγραφο: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για απορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο της Κοινωνικής Μέριμνας στα εξής:
Τηλέφωνο: 2610.969696
Email: socialwelfare@upatras.gr

Όσοι φοιτητές/τριες ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για τη δράση και τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Μέριμνας μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπό της.

Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας