Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών

Το Τμήμα Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών υποστηρίζει συμβουλευτικά φοιτητές και φοιτήτριες, αλλά και απόφοιτους και απόφοιτες του ακαδημαϊκού ιδρύματος, σε ζητήματα που σχετίζονται μεταξύ άλλων, με την επαγγελματική τους αποκατάσταση, την κατάρτιση, τις μεταπτυχιακές τους σπουδές.
Επιστημονικός Υπεύθυνος Πράξης ΄΄Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών΄΄: Δημήτριος Μούρτζης, Καθηγητής/Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Π.Π. (email: mourtzis@lms.mech.upatras.gr)

*Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».΄΄

Στόχος των υπηρεσιών του Τμήματος είναι η συμβουλευτική υποστήριξη και ενδυνάμωση όλων ανεξαιρέτως των φοιτητών και απόφοιτων του Πανεπιστημίου Πατρών, σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και απασχόλησης, κατά την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Τα ζητήματα στα οποία εστιάζει και διαπραγματεύεται η συμβουλευτική υποστήριξη, αφορούν την αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. LinkedIn, Facebook) στην προσπάθεια ένταξης στην αγορά εργασίας, η σύνταξη ελκυστικού βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής (CV-Cover Letter), η προετοιμασία για επιτυχημένη συνέντευξη εργασίας, η καλλιέργεια οριζόντιων δεξιοτήτων – νέες γνώσεις και δεξιότητες (skills & competences) στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ψηφιακής ατζέντας, η ενημέρωση για ανοικτές θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα (προκηρύξεις –διαγωνισμούς), η ορθή συμπλήρωση ηλεκτρονικών αιτήσεων και μητρώων για εργασία (π.χ. ΑΣΕΠ, ΟΠΣΥΔ κ.τ.λ.). Παράλληλα, στο πλαίσιο των συμβουλευτικών υπηρεσιών, δίνεται η δυνατότητα για χορήγηση ψυχομετρικών τεστ, προσωπικότητας, ενδιαφερόντων, επαγγελματικών δεξιοτήτων, λήψης αποφάσεων κ.τ.λ.

Στο πλαίσιο αυτό παρέχονται υπηρεσίες ατομικής, αλλά και ομαδικής συμβουλευτικής υποστήριξης, τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως.

Πληροφορίες για τις δράσεις, τις ανακοινώσεις, τις θέσεις εργασίας κ.τ.λ. παρέχονται στον ιστότοπο του Τμήματος Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης.

Ομάδα Εργασίας

Περισσότερες πληροφορίες για το Τμήμα Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Γραφείου Διασύνδεσης ή να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα.