Υποτροφίες Οικονομικής Ενίσχυσης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

Η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών, στα πλαίσια της δράσης της για την ενίσχυση των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων, προκηρύσσει 10 εξάμηνες υποτροφίες για προπτυχιακούς φοιτητές.

Η οικονομική ενίσχυση αποσκοπεί στη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ), με απώτερο στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Η κάθε υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 1500 € και παρέχεται για διάστημα 6 μηνών.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάσει εισοδηματικών, κοινωνικών κριτηρίων και ακαδημαϊκής επίδοσης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι Έλληνες και αλλοδαποί προπτυχιακοί φοιτητές όλων των Τμημάτων και Σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και Τμημάτων και Σχολών που έχουν ενταχθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Δεν λαμβάνουν καθ’ όλη διάρκεια του προγράμματος υποτροφία άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα για οποιαδήποτε αιτία.
  2. Δεν είναι πτυχιούχοι ελληνικού ή αλλοδαπού ΑΕΙ/ΤΕΙ.
  3. Έχουν εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στο πενήντα τοις εκατό (50%) των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών τους του ακαδημαϊκού έτους 2021‐2022, πλην των πρωτοετών.
  4. Διατηρούν την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή του Πανεπιστημίου Πατρών καθόλη τη διάρκεια της ανάθεσης.

Η λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων είναι στις 20 Φεβρουαρίου 2023.

Η αίτηση – πρόταση υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και αποκλειστικά μέσω του Ενιαίου Συστήματος Υποβολής Αιτήσεων – Προτάσεων της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών στον σύνδεσμο https://upsubmissions.upatras.gr/form/

Για περισσότερες πληροφορίες, για τον τρόπο μοριοδότησης, για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και για τον τρόπο υποβολής αίτησης μπορείτε να δείτε το παρακάτω έγγραφο: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για απορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο της Κοινωνικής Μέριμνας στα εξής:
Τηλέφωνο: 2610.997977
Email: socialwelfare@upatras.gr

Όσοι φοιτητές/τριες ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για τη δράση και τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Μέριμνας μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπό της.