Στίγμα, στερεότυπα, αναπηρία και καθημερινότητα

Δημοσιεύτηκε από τον/την socialwelfare στις

ΑΜΕΑ και χαρακτηρισμοί απο τρίτους

Υπάρχουν δύο κύρια πρότυπα της αναπηρίας: το ιατρικό και το κοινωνικό πρότυπο. Σύμφωνα με το ιατρικό πρότυπο, τα άτομα με αναπηρίες καθορίζονται από την ασθένεια ή τη φυσική κατάστασή τους. Το ιατρικό πρότυπο θεωρεί την αναπηρία ως μεμονωμένο πρόβλημα. Προωθεί την άποψη ότι ένα άτομο με αναπηρία εξαρτάται και χρειάζεται θεραπεία ή φροντίδα, και δικαιολογεί τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα με αναπηρίες έχουν αποκλειστεί συστηματικά από την κοινωνία. Το άτομο με αναπηρίες είναι το πρόβλημα, όχι η κοινωνία. Το ιατρικό πρότυπο συνοψίζεται καλύτερα στη διεθνή ταξινόμηση, των ανικανοτήτων και των αναπηριών που αναπτύχθηκε από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας το 1980. Η ταξινόμηση κάνει τις ακόλουθες διακρίσεις:

Η εξασθένιση σύμφωνα με το ιατρικό πρότυπο είναι «οποιαδήποτε απώλεια ή ανωμαλία της ψυχολογικής, φυσιολογικής ή ανατομικής δομής ή λειτουργίας». Η αναπηρία είναι «οποιαδήποτε περιορισμός ή έλλειψη (ως αποτέλεσμα μιας εξασθένισης) δυνατότητας να εκτελεσθεί μια δραστηριότητα με τον τρόπο ή τα μέσα που θεωρείται κανονικά για έναν άνθρωπο». Το ιατρικό πρότυπο εστιάζει σε αυτό που ένα πρόσωπο δεν μπορεί να κάνει.

ΑΜΕΑ και χαρακτηρισμοί απο τρίτους

Σχήμα 1: Ιατρικό πρότυπο (Κατανόηση της Αναπηρίας: Ένας Πρακτικός Οδηγός, ETTAD)

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’60 και της δεκαετίας του ’70 οι ομάδες των ατόμων με αναπηρίες άρχισαν να προκαλούν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν μέσα στην κοινωνία. Οι ορισμοί της εξασθένισης και της αναπηρίας αναθεωρήθηκαν με βάση αυτό που είναι γνωστό σήμερα ως κοινωνικό πρότυπο.

Η εξασθένιση σύμφωνα με το κοινωνικό πρότυπο, είναι ο λειτουργικός περιορισμός μέσα στο άτομο που προκαλείται από τη φυσική, διανοητική ή αισθητήρια εξασθένιση. Η αναπηρίαείναι η απώλεια ή ο περιορισμός των ευκαιριών να συμμετέχει ένα άτομο στην κανονική ζωή μιας κοινότητας σε ένα ίσο επίπεδο με άλλα άτομα λόγω των φυσικών και κοινωνικών εμποδίων.

Η αναπηρία δεν θεωρείται πλέον ως μεμονωμένο πρόβλημα αλλά ως κοινωνικό ζήτημα που προκαλείται από τις πολιτικές, τις πρακτικές, ή/και το περιβάλλον. Παραδείγματος χάριν, ένας τυφλός μπορεί να έχει μια φυσική εξασθένιση αλλά η απουσία ειδικών πεζοδρομίων ή ηχητικών φαναριών είναι ο λόγος που του αποτρέπει την ελεύθερη κινητικότητα. Με άλλα λόγια, το απρόσιτο περιβάλλον είναι ο παράγοντας της ανικανότητας.  Η μετακίνηση των ατόμων με αναπηρίες προϋποθέτει ότι η «αντιμετώπιση» στο πρόβλημα της αναπηρίας βρίσκεται στην αναδιάρθρωση της κοινωνίας. Αυτή η προσέγγιση προτείνει ότι το μεμονωμένο μειονέκτημα των ατόμων με αναπηρίες οφείλεται σε μια σύνθετη μορφή θεσμικής διάκρισης τόσο σε θεμελιώδεις δομές στην κοινωνία μας όσο σε ρατσισμό ή και σε «φόβο προς το διαφορετικό». Το κοινωνικό πρότυπο εστιάζει στο να απελευθερώσει την κοινωνία από τα εμπόδια, παρά στη «φροντίδα» των ανθρώπων με αναπηρίες

ΑΜΕΑ και προβλήματα στην καθημερινότητα΄τους

Σχήμα 2: Κοινωνικό πρότυπο (Κατανόηση της Αναπηρίας: Ένας Πρακτικός Οδηγός, ETTAD)

Οι άνθρωποι με αναπηρίες έχουν απορρίψει γενικά το ιατρικό πρότυπο, διότι οδηγεί σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, σε χαμηλή ποιότητα ζωής, σε φτωχή έως ανύπαρκτη εκπαίδευση και στα επακόλουθα υψηλά επίπεδα ανεργίας τους. Το ιατρικό πρότυπο συμβάλλει στη διάλυση όλων των φυσικών τους σχέσεων με την οικογένεια, της κοινότητας και της κοινωνίας συνολικά.

Διάκριση, στερεότυπα και στίγμα

Ένα στερεότυποείναι μια απλουστευμένη ή/και τυποποιημένη αντίληψη ή μια εικόνα, που συχνά έχουν οι άνθρωποι για μια άλλη ομάδα. Τα στερεότυπα μπορούν να είναι θετικά ή αρνητικά και είναι χαρακτηριστικές γενικεύσεις βασισμένες στην ελάχιστη ή περιορισμένη γνώση για μια ομάδα ανθρώπων. Τα στερεότυπα είναι όχι μόνο επιβλαβή στο δικαίωμά των άλλων ανθρώπων αλλά βλάπτουν με την ενθάρρυνση της προκατάληψης και της διάκρισης. Η προκατάληψη είναι όχι μόνο μια δήλωση της άποψης ή της πεποίθησης, αλλά και μια τοποθέτηση που περιλαμβάνει συναισθήματα όπως η απάθεια, η περιφρόνηση, ή και η απέχθεια. Η διάκριση εμφανίζεται όταν αντιμετωπίζεται ένα πρόσωπο λιγότερο ευνοϊκά από κάποιο άλλο και η αντιμετώπιση αυτή δεν μπορεί να δικαιολογηθεί και έχει ως άμεσο αποτέλεσμα της προκατάληψής ενάντιά του. Οι άνθρωποι με αναπηρίες έχουν στερεοτυπηθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Μερικά από τα στερεότυπα που χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίσουν τους ανθρώπους με αναπηρίες παραμένουν ισχυρά ακόμη και σήμερα, στο μυαλό του κοινού. Οι ελλιπείς πληροφορίες, οι λανθασμένες αντιλήψεις, η απομόνωση και ο διαχωρισμός, έχουν διαιωνίσει πολλά από αυτά τα στερεότυπα. Η οπτική σκοπιά ενός προσώπου με αναπηρίες ή ομάδες προσώπων ανάπηρων σύμφωνα με τα στερεότυπα περιορίζει, το τι αναμένουμε από αυτούς και το πώς συμπεριφερόμαστε σε αυτούς.

Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενάντια στη διάκριση λόγω της θρησκείας ή της πεποίθησης, της αναπηρίας, της ηλικίας ή του σεξουαλικού προσανατολισμού απαγορεύουν τη διάκριση με τον καθορισμό ενός κατώτατου επιπέδου που ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη μέλη που αποτυγχάνουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους μπορούν να βρεθούν ως κατηγορούμενοι στο ευρωπαϊκό Δικαστήριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα άτομο που είναι ανίκανο να κερδίσει την ένταξή του, επειδή μια εθνική κυβέρνηση είχε αποτύχει να εισαγάγει την ανάλογη νομοθεσία μπορεί να επιδιώξει αποζημίωση από εκείνη την κυβέρνηση. Η εκπαίδευση παρέχει ίσως μια σημαντική ευκαιρία να αλλάξει η αρνητική προσέγγιση σε θεσμικό επίπεδο και να αναπτύξει μια κοινωνία που να αναγνωρίζει και να εκτιμά τη διαφορετικότητα. Τα άτομα με αναπηρίες είναι τόσο διαφορετικά μεταξύ τους όσο και τα άτομα χωρίς αναπηρίες. Η προσκόλληση μιας ετικέτας όπως «τυφλός» ή «αγοραφοβικός» σε μια ομάδα ανθρώπων δεν σημαίνει ότι όλοι είναι ίδιοι μεταξύ τους, όπως δεν είναι ίδιοι, όσοι έχουν γαλανά μάτια. Η ορολογία και η γλώσσα είναι επίσης πολύ σημαντικές.

Απ. Βανταράκης,
Καθηγητής Υγιεινής, Τμ. ιατρικής, 
Μέλος της Επιτροπής ΕΚΟ,
Πανεπιστήμιο Πατρών