Προσβασιμότητα Ιστοτόπων και Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές

Γενικές πληροφορίες

Το Σεπτέμβριο του 2020 εκδόθηκε ο ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), Κεφάλαιο Η’ «Ψηφιακή προσβασιμότητα», ο οποίος ενσωμάτωνει στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα.

Με τον όρο προσβασιμότητα νοούνται οι αρχές και οι τεχνικές που πρέπει να τηρούνται κατά το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επικαιροποίηση ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές, προκειμένου να καθίστανται προσβάσιμοι στους χρήστες, ιδίως στα άτομα με αναπηρίες.

Πληροφορίες για την εφαρμογή του Νόμου

Στο πλαίσιο του ανωτέρου νόμου, οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές του Πανεπιστημίου Πατρών, πρέπει να καταστούν προσβάσιμοι.

  • Το πρότυπο με τις σχετικές αρχές και τεχνικές που πρέπει να τηρούνται βρίσκεται στην ιστοσελίδα Πρότυπο WCAG 2.1, ενώ ένας πιο συνοπτικός οδηγός υπάρχει στην ιστοσελίδα Προτύπο WCAG 2.1 – Σύντομη Αναφορά.
  • Δίνεται επίσης ο σύντομος οδηγός «Οδηγός Προσβασιμότητας για Ιστοτόπους και Εφαρμογές για Φορητές Συσκευές του Πανεπιστημίου Πατρών» στα ελληνικά για τη διευκόλυνση των διαχειριστών των ιστοτόπων του Πανεπιστημίου Πατρών.
  • Για τον έλεγχο της προσβασιμότητας ιστοτόπων υπάρχουν βοηθητικά εργαλεία, όπως το WAVE Browser Extensions, που μπορούν να εγκατασταθούν ως πρόσθετο στον browser που χρησιμοποιείτε. Ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται σε κάθε σελίδα και όχι μόνο στην κεντρική σελίδα του ιστοτόπου.
  • Για τη χρήση χρωμάτων με σωστή χρωματική αντίθεση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εργαλείο WebAim Contrast Checker.
  • Επισημαίνεται ότι υπάρχουν αρκετά θέματα προσβασιμότητας που δε μπορούν να γίνουν αντιληπτά από ένα αυτοματοποιημένο εργαλείο και οι αναφορές που αυτό παράγει μπορεί να είναι περιορισμένες. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνεται και χειρωνακτικός έλεγχος.
  • Επιπλέον, με στόχο την πλήρη προσβασιμότητα ενός ιστοτόπου, θα πρέπει και τα έγγραφα που αναρτώνται σε αυτόν να πληρούν τις προδιαγραφές προσβασιμότητας. Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να ανατρέξετε στις σχετικές οδηγίες για την προσβασιμότητα εγγράφων που έχει εκδώσει η Μονάδα Προσβασιμότητας ή να εγγραφείτε για την αντίστοιχη εκπαίδευση στα μηνιαία επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνονται από την ίδια υπηρεσία.

Διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται

Σε κάθε τμήμα/υπηρεσία του Πανεπιστημίου Πατρών, έχουν οριστεί υπεύθυνοι οι οποίοι έχουν αναλάβει την καταγραφή των ιστοτόπων και των εφαρμογών του τμήματος/υπηρεσίας και οι οποίοι στη συνέχεια καταχωρούν τις εγγραφές στον ιστότοπο που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

Για κάθε ιστότοπο και εφαρμογή πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

  • Ενημέρωση του υπευθύνου του τμήματος/υπηρεσίας να συμπεριλάβει τον ιστότοπο ή την εφαρμογή στον ιστότοπο που αναφέρθηκε.
  • Δημιουργία της δήλωσης προσβασιμότητας και ανάρτηση της στον ιστότοπο ή την εφαρμογή. Η Δήλωση Προσβασιμότητας θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε φορά που πραγματοποιείται κάποια αλλαγή, είτε ως προς το βαθμό προσβασιμότητας, είτε ως προς τα υπόλοιπα στοιχεία της δήλωσης.
  • Ενέργειες ώστε οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές να καταστούν προσβάσιμοι, σε περίπτωση που δεν είναι.
  • Ενημέρωση του υπευθύνου του τμήματος/υπηρεσίας ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης του ιστότοπου ή της εφαρμογής, με σκοπό να ενημερωθεί η πλατφόρμα https://accessibility.upnet.gr/

Πληροφορίες επικοινωνίας

Για επικοινωνία σε θέματα προσβασιμότητας ιστοτόπων και εφαρμογών μπορείτε να στείλετε email στο accessibility@upatras.gr ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την κα. Μηλιτσοπούλου Χρυσάνθη στο τηλέφωνο 2610.969633.

Για θέματα που αφορούν την προσβασιμότητα εγγράφων και εκπαιδευτικού υλικού μπορείτε να στείλετε email στο accessibility@upatras.gr ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την κα. Ορφανού Ευγενία στο τηλέφωνο 2610.969623.